Weather

Spoken in the Algonquin language by students from the Algonquin Golden Lake community.

KIZIZ (Sun) spoken by Kris Aubrey

KIJATE (Sunny) spoken by Alex

KIMIWAN (Raining) spoken by Josh Kelly

NODIN (Windy) spoken by Jay

KACKAWAN (Foggy) spoken by Kristin

SOGIPON (Snowing) spoken by Artie

NIGWAKWAN (Cloudy) spoken by Josh

WAWASAKONESE (Lightning) spoken by Kris

ANIMIKIKA (Thunder) spoken by Josh

ANWATIN (Calm, Peaceful) spoken by Jay

KISINA (Cold) spoken by Kristin

RETURN